Masz pytanie?

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Marine Consulting S.C.

(zgodny z ogłoszonymi zmianami „Prawo obrotu elektronicznego. Zmiany w przepisach.” Przez Departament Komunikacji Zewnętrznej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości).

 

§1. Postanowienia ogólne

 1.1 Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”) określa zasady zawierania i wykonywania umów sprzedaży w sklepie internetowym Marine Consulting S.C. oraz prawa i obowiązki stron tych umów.

 

1.2    Sklep internetowy, o którym mowa w pkt. 1.1., dostępny jest pod adresem internetowym: https://marineconsultingsc.pl/

1.3    Sklep internetowy prowadzony jest przez firmę Marine Consulting Łukasz Śliwiński Małgorzata Marchlewska Spółka Cywilna .

Miejsce wykonywania działalności gospodarczej oraz siedziba i dane firmy:

Marine Consulting Łukasz Śliwiński Małgorzata Marchlewska Spółka Cywilna

Biuro:(miejsce wykonywania działalności)

84-230 Rumia Dębogórska 16

Siedziba:

Kwiatowa 24a/4

84-230 Rumia

NIP PL5882441110

 


1.4 Przedmiotem działalności sklepu jest sprzedaż detaliczna sprzętu ratunkowego ,żeglarskiego, turystycznego, technicznego oraz map i publikacji o tematyce żeglarskiej, zwanych „Produktami”.

1.5 Sklep internetowy Marine Consulting S.C. umożliwia:

1.5.1.Pozyskiwanie informacji o Produktach dostępnych w sklepie internetowym;

1.5.2. Składanie ofert zakupu przez korzystające z niego osoby, które dokonały rejestracji w sklepie internetowym lub złożyły ofertę bez dokonania rejestracji (zwane dalej: „Kupującymi”).
Dostępne za pośrednictwem strony internetowej, wskazanej w pkt. 1.2., informacje, w
tym opisy Produktów i oznaczenie ich cen, nie stanowią ofert w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny , lecz są jedynie zaproszeniami do złożenia przez Kupującego oferty zakupu (zwanej dalej: „Zamówieniem”).

1.5.3. Do złożenia Zamówienia zarówno w przypadku osób które dokonały rejestracji w sklepie internetowym jak i osób które złożyły ofertę bez dokonania rejestracji niezbędna jest akceptacja regulaminu i polityki prywatności.

 

1.6    Do korzystania ze sklepu internetowego, w tym pozyskiwania informacji o Produktach i złożenia Zamówienia niezbędne są:

1.6.1. W przypadku osób które dokonały rejestracji:

Login – nazwa użytkownika, służąca do logowania w panelu zakupowym sklepu;

Hasło – umożliwiające zalogowanie się do konta w panelu zakupowym;

Aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail)

1.6.2.W przypadku zakupów bez rejestracji:

Aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail)

 

1.7 Sprzedający w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu sklepu internetowego, spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osoby lub osób trzecich bądź niekompatybilnością sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną osób korzystających bądź próbujących korzystać ze sklepu za pośrednictwem sieci Internet.

1.8 W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu Zamówienia, wynikłe z podania przez Kupującego błędnych lub niedokładnych danych, w tym w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu zamieszkania lub siedziby, lub adresu dostawy.

1.9 W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przesyłania wiadomości e-mail (lub usuwanie wiadomości e-mail) przez administratorów serwerów pocztowych lub przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze osoby korzystającej z sklepu internetowego, w tym przez filtry antyspamowe.

 

§2. Zamówienia

 

2.1. Zakupów w sklepie internetowym Marine Consulting S.C. mogą dokonywać wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną. Osoba dokonująca zakupów w sklepie internetowym w imieniu osoby prawnej bądź jednostki, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, a także w imieniu dowolnej osoby trzeciej (takiej jak np. pracodawca) poprzez dokonanie zakupu oświadcza, że ma należyte umocowanie do reprezentowania tej osoby lub jednostki. 

2.2.  Umowa może zostać zawarta jedynie w języku polskim. 

2.3.  Zamówienia w sklepie internetowym można składać za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej wskazanej w pkt. 1.2. Regulaminu.

2.4. Procedura składania Zamówienia, o którym mowa w pkt. 2.3., każdorazowo kończona jest skutecznym kliknięciem przez Kupującego przycisku „Zamawiam i Płacę”, co jest równoznaczne z potwierdzeniem przez Kupującego, iż formularz zamówienia wypełniony został prawidłowo. Generuje to automatyczną odpowiedź systemu, który na adres wskazany w formularzu wysyła wiadomość e-mail o zarejestrowaniu złożenia Zamówienia. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia zakupu nie jest równoznaczne z akceptacją oferty. Z chwilą niezwłocznego potwierdzenia przez Sprzedającego otrzymania Zamówienia, o którym mowa w dwóch poprzednich zdaniach, oferta ta wiąże Kupującego. Potwierdzenie zamówiena wysyłane jest  na adres wskazany w formularzu.

2.5. Jeżeli realizacja zakupu jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Kupującego zostanie wysłana wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia do realizacji o którym mowa w punkcie 2.4. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedającego o akceptacji oferty.

2.6. Zamówienia realizowane są zgodnie z kolejnością ich złożenia.

2.7. Sprzedający uprawniony jest do wprowadzenia maksymalnej liczby sztuk danego Produktu objętej jednym Zamówieniem, jak również do wprowadzenia ograniczenia, co do sposobów dostawy lub form płatności. Wszelkie ograniczenia, o których mowa w zdaniu poprzednim, będą każdorazowo wskazane na stronie, na której znajduje się przycisk „Zamawiam i płacę”, o którym mowa w pkt. 2.4.

2.8. W wyjątkowych przypadkach (np. w razie braku możliwości zakupu Produktu przez Sprzedającego od dostawców w terminie wskazanym jako orientacyjny termin dostępności Produktu) realizacja transakcji wskazanej w Zamówieniu może nie być możliwa. W takiej sytuacji Sprzedający poinformuje Kupującego pocztą elektroniczną o zaistniałym stanie rzeczy, w terminie zgodnym z obowiązującymi przepisami.

2.9 W sytuacji opisanej w pkt. 2.8. Sprzedający zaproponuje Kupującemu:

         2.9.1. unieważnienie Zamówienia (w rozumieniu pkt. 2.11.) w całości;

         2.9.2. unieważnienie Zamówienia (w rozumieniu pkt. 2.11.) w części, w odniesieniu do której zachodzi sytuacja opisana w pkt. 2.8.

2.10 W przypadku gdy Kupujący nie dokona wyboru żadnego z rozwiązań opisanych w pkt. 2.9, Sprzedający unieważni Zamówienie (w rozumieniu pkt. 2.11.) w części, w odniesieniu do której zachodzi sytuacja opisana w pkt. 2.9. oraz zrealizuje umowę sprzedaży w pozostałej części.

2.11 Przez unieważnienie Zamówienia, o którym mowa w pkt. 2.9.1. oraz 2.9.2., należy rozumieć przysługujące Sprzedającemu umowne prawo odstąpienia, które niniejszym zostaje zastrzeżone. Prawo to może zostać wykonane w razie wystąpienia sytuacji opisanej w pkt. 2.8.,z uwzględnieniem zasad określonych w pkt. 2.9. i 2.10. Prawo to może zostać wykonane przez Sprzedającego w terminie 30 (trzydziestu) dni od zawarcia z Kupującym umowy sprzedaży

2.12 Złożenie zamówienia stanowi złożenie przez Klienta Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży towarów będących przedmiotem zamówienia.
Po złożeniu zamówienia Sprzedawca potwierdza otrzymanie zamówienia, a następnie przyjmuje zamówienie do realizacji – w tym momencie zostaje zawarta umowa sprzedaży. Potwierdzenie otrzymania zamówienia i przyjęcie go do realizacji następuje poprzez przesłanie Klientowi  wiadomości na podany w trakcie składania zamówienia adres e-mail.

Do każdego zamówienia wystawiamy Paragon fiskalny lub na życzenie Fakturę VAT jeśli klient zażądał jej wystawienia przy dokonywaniu zamówienia i podał niezbędne dane do jej wystawienia

2.13 Warunki umowy sprzedaży określa niniejszy Regulamin, obowiązujące przepisy prawa oraz ustalenia pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.

2.14 Przy każdym produkcie podawana jest informacja odnośnie jego dostępności aktualizowana w odstępach 2-3 godzinnych. Zamówienia są zazwyczaj realizowane (oddawane kurierowi do doręczenia) w ciągu jednego-dwóch dni roboczych (większość realizujemy w tym samym dniu roboczym)   od:

a) w przypadku zamówień płatnych przelewem – od daty zapłaty za zamówiony Towar

b) w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze- po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia
c) w przypadku płatność za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Przelewy 24 lub Tpay– od daty zapłaty za towar

 2.15 W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient zostanie poinformowany o stanie zamówienia i ma prawo podjąć decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

2.16 Termin otrzymania przesyłki uzależniony jest od wybranego przez Klienta sposobu dostawy towaru. , przy dostawie kurierem - 24 godziny. Firma nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia powstałe w wyniku działania Firmy Kurierskiej.

 

 

§3. Ceny i płatności

 

3.1.  Ceny Produktów podawane są w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto (uwzględniają należny, zgodny z aktualną stawką podatek VAT.
Podane ceny Produktów nie uwzględniają kosztów dostawy, które są zależne od wybranego
sposobu realizacji zamówienia, wartości zamówienia, przewoźnika oraz wagi Produktów.
Całkowita cena wraz ze wszystkimi kosztami, w szczególności kosztami dostawy, jest podana po wypełnieniu przez Kupującego formularza dostępnego na stronie internetowej wskazanej
w pkt. 1.2. Regulaminu, bezpośrednio przed kliknięciem przez Kupującego przycisku
„Zamawiam i Płacę”.
 

3.2.   Do wyboru Kupującego pozostają następujące sposoby zapłaty: 

3.2.1.  przelew zwykły – uiszczany na rachunek bankowy Sprzedającego o numerze: Bank BNP Paribas 56 1750 0012 0000 0000 4000 9655 

3.2.2.  płatność za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Przelewy 24. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

3.2.3. płatności za pośrednictwem Krajowy Integrator Płatności S.A.plac Andersa 3, 61-894 Poznań , wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000412357,NIP 7773061579, REGON 30087843, zwany TPAY.

3.2.4. płatność gotówką w przypadku odbioru osobistego Produktów pod adresem wskazanym w pkt. 1.3.(Biuro) 

3.2.5.   płatność za pobraniem

3.3. Rozliczenia transakcji, w których zapłata następuje za pośrednictwem serwisu wskazanego w pkt. 3.2.2. oraz 3.2.3, dokonywane są za pośrednictwem serwisu należącego do podmiotu innego niż Sprzedający.

 

§4. Dostawa

 

4.1. Zamówione przez Kupującego Produkty dostarczane są w następujący sposób: 

4.1.1. za pośrednictwem kuriera UPS:

4.1.1.1.  Przy przedpłacie na konto, przy płatności elektronicznej ,  tym Kartą Kredytową) – koszt wysyłki 22 PLN 

4.1.1.2.  Przy płatności za pobraniem – koszt wysyłki 27 PLN 

4.1.2        za pośrednictwem usługi Paczkomat:

4.1.2.1.Przy przedpłacie na konto, przy płatności elektronicznej ,  tym Kartą Kredytową) – koszt wysyłki 15 PLN 

4.1.3 poprzez odbiór osobisty w adresie wskazanym w punkcie 1.3 – bez kosztowo

 4.2. Koszty transportu zawarte w pkt. 4.1.1 regulaminu odnoszą się do paczki której:

         maksymalna waga nie przekracza 30 cm

         maksymalna długość : 100 cm (najdłuższy bok)

         drugi najdłuższy bok nie może mieć więcej niż 76 cm

          najdłuższy bok + (2x wysokość) + (2 x szerokość) nie przekracza 300 cm

         paczka o kształcie prostopadłościanu z którego nie wystaje żaden ponadwymiarowy element.

       Koszty transportu zawarte w pkt. 4.1.2 regulaminu odnoszą się do paczki której

       Maksymalne wymiary: 410 x 380 x 640 mm, minimalna wysokość: 191 mm, maksymalna

       waga wynosi 25 kg

4.3.  Towar ponad gabarytowy oraz wysyłki za granice kwotowane są indywidualnie. 

4.4. Kupujący dokonuje wyboru jednego ze sposobów dostawy określonych w pkt. 4.1.

poprzez wybór odpowiedniej pozycji w formularzu, o którym mowa w pkt. 2.3. 

4.5. Osobisty odbiór, o którym mowa w pkt. 4.1.3., możliwy jest wyłącznie po wcześniejszym

uzgodnieniu przez Kupującego ze Sprzedającym terminu odbioru. W razie braku takiego

uzgodnienia Sprzedający nie gwarantuje możliwości osobistego odbioru Produktu

 

§5. Prawo odstąpienia od umowy

5.1 Konsument w terminie 14 (czternastu) dni od dnia dostawy Produktu ma możliwość odstąpienia od zawartej ze Sprzedającym umowy sprzedaży Produktu bez podawania przyczyny. Sprzedający zwróci koszty dostawy do kwoty w wysokości najtańszej opcji przesyłki dostępnej w ofercie dostarczenia. W razie skorzystania z innej opcji dostawy koszty zwrotu pokryje Konsument. Prawo odstąpienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, może zostać wykonane poprzez złożenie oświadczenia na formularzu(wzór na końcu regulaminu) lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej:http://marineconsultingsc.pl/ ,przy czym do zachowania terminu wskazanego w zdaniu poprzednim wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres sprzedawcy wskazany w pkt. 1.3., lub pocztą elektroniczną na adres sklep@marineconsultingsc.pl

 

5.2 Zwrotu płatności Przedsiębiorca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie

zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Przedsiębiorca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Konsument powinien odesłać towar na adres Przedsiębiorcy podany w niniejszym regulaminie niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Przedsiębiorcę o odstąpieniu od umowy. Termin zostanie zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

5.3. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadkach określonych szczegółowo w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, m. in. w  odniesieniu do sytuacji:

-a)w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
b)w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
c)w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
d)w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
e)której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
f)w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
g)o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;
h)o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

5.4 Sklep nie przyjmuje zwrotów odesłanych za pobraniem

§6. Ochrona danych osobowych i polityka prywatności

 

6.1   Polityka prywatności znajduję się w zakładce polityka prywatności na naszej stronie internetowej http://marineconsultingsc.pl

6.2   Sprzedający stosuje pliki „cookies”. Informacje zbierane przy pomocy plików „cookies”

pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Kupujących,

jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania ze sklepu

internetowego. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie

plików „cookies” zasadniczo nie uniemożliwia korzystania ze sklepu internetowego.

 

 

§7. Dodatkowe zastrzeżenia prawne

 

7.1. Zawartość i struktura serwisu internetowego chronione są prawami autorskimi.

Powielanie danych lub informacji, w szczególności wykorzystywanie umieszczonych na stronie tekstów, jak również ich fragmentów oraz zdjęć w celach innych niż niekomercyjne bez zgody uprawnionego jest zabronione.

7.2. Opisy Produktów widniejące w sklepie internetowym służą wyłącznie celom informacyjnym i identyfikacyjnym. Opisy te zamieszczone są w postaci skróconej. Przed użyciem Produktów należy zapoznać się z ulotką/instrukcją oraz ewentualnymi informacjami widniejącymi na opakowaniu.

§8. Reklamacje

 

8.1. Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć towar bez wad. 

8.2. Sprzedający jako sprzedawca odpowiada wobec konsumentów na zasadach dotyczących Gwarancji lub rękojmi za wady uregulowanej w – Kodeksie cywilnym 

8.3. W przypadku umów sprzedaży, w których kupującym nie jest konsument, w maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez prawo wyłącza się zastosowanie przepisów Kodeksu cywilnego. 

8.3. Pod pojęciem „konsumenta” używanym w pkt. 8.2. i 8.3. należy rozumieć osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 

8.4. Reklamacje (w tym również reklamacje dotyczące działania sklepu internetowego mogą być zgłaszane: 

8.4.1. pisemnie, na adres wskazany w pkt. 1.3.;

8.4.2. e-mailem, na adres sklep@marineconsultingsc.pl 

8.5. Sprzedający rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni. 

8.6    Wszystkie towary dostępne w sklepie żeglarskim objęte są rękojmią wdg. Obowiązującego prawa oraz gwarancją producenta.

8.7  W przypadku niezadowolenia klienta z wyniku rozpatrzenia reklamacji przez Marine Consulting S.C. klient ma prawo wniosku o wszczęcie bezpłatnej mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed bezpłatnym sądem polubownym. Wzory wniosków oraz wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta www.uokik.gov.pl.

8.8 Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją sprzedaży w sklepie internetowym strony rozstrzygać będą polubownie. W przypadku niemożności uzyskania konsensusu spory rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby firmy Marine Consulting S.C.

§9. Postanowienia końcowe

 

9.1. Sprzedający stosuje Kodeks Etyki dostępny na stronie internetowej Krajowej Izby Gospodarczej pod adresem: www.kig.pl/kodeks-etyki-dla-przedsiebiorcoww jego brzmieniu z dnia wejścia w życie Regulaminu. 

9.2. Sprzedający może zmienić Regulamin bez zgody Kupujących, bez podania przyczyn i w każdym czasie, z zastrzeżeniem pkt. 9.3. Zmiany, o których mowa w zdaniu poprzednim, nie ograniczają praw nabytych przez Kupujących przed wejściem zmian w życie. 

9.3. O treści zmian Regulaminu każdy Kupujący zostanie poinformowany przez umieszczenie

przez Sprzedającego na stronie internetowej  http://marineconsultingsc.pl wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu, przy czym wiadomość ta utrzymana będzie na tej stronie przez okres co najmniej 10 (dziesięciu) kolejnych dni kalendarzowych,
a nadto Kupujący zostaną dodatkowo powiadomieni przez Sprzedającego o planowanej zmianie Regulaminu poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Poinformowanie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nastąpi nie później niż na 10 (dziesięć) dni przed wprowadzeniem zmian Regulaminu. W razie odmowy akceptacji zmian Regulaminu, Kupujący zobowiązany jest powiadomić o tej odmowie Sprzedającego w ciągu 10 (dziesięciu) dni od poinformowania, o którym mowa w zdaniu poprzednim, przy czym odmowa taka jest równoznaczna z rezygnacją Kupującego z korzystania ze sklepu internetowego i upoważnieniem Sprzedającego do usunięcia konta Kupującego z serwisu. Brak takiej odmowy jest równoznaczny z akceptacją proponowanych przez Sprzedającego zmian Regulaminu.
 

9.4. Powołane w Regulaminie bez bliższego oznaczenia numery punktów (pkt.) oznaczają odpowiednie jednostki redakcyjne Regulaminu. 

9.5. Wszystkie nazwy i opisy Produktów oraz logotypy poszczególnych marek używane

są w celach identyfikacyjnych i mogą podlegać ochronie na podstawie przepisów ustawy

z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej. 

9.6. Wszystkie osoby korzystające ze sklepu internetowego mogą uzyskać dostęp

do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie

internetowej http://marineconsultingsc.pl , skopiować treść do pliku oraz wydrukować go. 

9.7   W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części niniejszego Regulaminu z obowiązującym prawem, Sprzedający deklaruje stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Wzór oświadczenia o  odstąpieniu od umowy:

 

(Imie,Nazwisko,adres telefin kontaktowy konsumenta)                             Data.........................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

 

 

                                                         Marine Consulting Łukasz Śliwiński    

                                                         Małgorzata Marchlewska Spółka Cywilna                                                                     

                                                         Kwiatowa 24a/4

                                                         84-230 Rumia

                                                         NIP PL 5882441110

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

 

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. Poz. 827) odstępuję od umowy/zamówienia nr ................ zawartej dnia .................... dotyczącej zakupu towaru:

......…………………………………………….............................................................................................................

 

 

 

 

 

                                                                                                                              .................................................

                                                                                                                                        podpis konsumenta

 

 

 

 

 

 

 

 

 Regulamin i wzór do pobrania TUTAJ